Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

affascinante
1042 fa0a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
affascinante
6512 fa85 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss

June 21 2017

affascinante
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
affascinante
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
affascinante
7731 e312
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
affascinante
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
affascinante
5907 b66b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
affascinante
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
affascinante
3404 3a55

June 20 2017

affascinante
2722 f4f8
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viakaatee kaatee
affascinante
affascinante
7249 29c8 500
Reposted fromslodziak slodziak
affascinante
7251 6c84 500
Reposted fromslodziak slodziak

June 19 2017

affascinante
4538 f78d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme
affascinante
affascinante
4235 a49f
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaslodziak slodziak
affascinante
2536 c376 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
affascinante
5921 61d4
affascinante
Reposted frombluuu bluuu viahepi hepi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl