Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

affascinante
affascinante
affascinante
3184 2bdb 500
affascinante
7038 9313
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
affascinante
7313 f599
affascinante
3828 7d65
Reposted fromgawkyblonde gawkyblonde viacoeurina coeurina
affascinante
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie vialovesweets lovesweets
affascinante
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza vialovesweets lovesweets
0071 765b 500
Bardzo.
affascinante
Fajnie poznać ludzi, z którymi od razu łapiesz wspólny język i rozmawiasz jak ze starymi znajomymi.
— Kuba Witek
Reposted fromxalchemic xalchemic viayourheartbeat yourheartbeat
affascinante
5052 21ee 500
Reposted fromGodislove Godislove
affascinante
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove
affascinante
Czy kiedykolwiek się zastanawiałaś, ile tak naprawdę osób było dla Ciebie ważnych? Mam na myśli ludzi, którzy coś zmienili w Twoim życiu. Zwykle jest ich bardzo mało.
— Care Santos
affascinante
Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia nowego działania. Jeśli nie ma działania – tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.
— Tony Robbins
Reposted fromavooid avooid viacatchdimoment catchdimoment

July 09 2018

affascinante
4594 040a 500
Reposted frompiehus piehus viahepi hepi
affascinante
6285 c6d7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viashakeme shakeme

July 08 2018

affascinante
affascinante
9676 1865 500
Reposted fromoutoflove outoflove
affascinante
4555 f27b
Reposted fromohshit ohshit viaoutoflove outoflove
affascinante
https://78.media.tumblr.com/4446101ab91b0a95fb032ef457bb31c0/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/4ad0dd3599ae31ad06de463ac989865b/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo4_500.gif
https://78.media.tumblr.com/ac14809d55c5428d6868cee1777fc4b1/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo2_500.gif
https://78.media.tumblr.com/38fd2fbfd8588490ae86b0e1abf0fbeb/tumblr_p54kdlTMyZ1x60kfwo3_500.gif
Reposted fromstylte stylte viahindsight hindsight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl