Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

affascinante
4975 f2ef
affascinante
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
affascinante
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci

July 20 2017

affascinante
5156 4e84 500
affascinante
9650 5075
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
affascinante
3867 9384 500
Reposted fromslodziak slodziak
affascinante
3868 6ae2 500
Reposted fromslodziak slodziak
affascinante
3892 a1ce 500
Reposted fromslodziak slodziak

July 19 2017

affascinante
affascinante

July 18 2017

affascinante

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu viacudoku cudoku

July 16 2017

affascinante
1931 9b67
Reposted fromslodziak slodziak
affascinante
3383 8615 500
Reposted fromciupciup ciupciup viashakeme shakeme
affascinante
affascinante
affascinante
affascinante
affascinante
1919 f45a 500
Reposted fromslodziak slodziak viahepi hepi
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl